ЗА НАС

„Асоциация за европейска интеграция и права на човека“ (АЕИПЧ, Асоциацията) е неправителствена правозащитна организация, основана на 1 декември 1997 г. в Пловдив и регистрирана като фондация с общественополезна дейност.

Асоциацията за европейска интеграция и права на човека“ е сдружение на практикуващи юристи, обединени от идеята за упражняване на правото в интерес на обществото и за утвърждаване на правата на човека като основна ценност на гражданското общество в България, защитима чрез механизмите и от институциите на правовата държава.

Мисията на Асоциацията е защита на правата на човека и упражняване на правото в обществен интерес. Целите на Асоциацията са осигуряване на достъпна и висококвалифицирана правна помощ и защита на граждани, чиито права и свободи са застрашени или накърнени. Сферите на дейност са водене на стратегически дела в обществен интерес, целящи промени в законодателството и преодоляване на посттоталитарните властови практики и манталитет, проявяващ се в дейността на държавните институции чрез жалби до Европейския съд по правата на човека в Страсбург, представяне на становища пред Конституционния съд, жалби до Европейската комисия, дела пред Съда на Европейския съд (СЕС), дела в защита на уязвими групи, граждански контрол върху дейността на администрацията, колективни искове в защита на обществен интерес, провеждане на обучения в областта на защита правата на човека, експертен мониторинг за съблюдаването на правата на човека в България.

Към Асоциацията работят постоянно трима юридически експерти (адвокати) с дългогодишен опит в областта на воденето на стратегически дела в обществен интерес, двама младши адвокати и двама стажант-юристи. АЕИПЧ успешно реализира правозащитни проекти в партньорство с организации за защита правата на етническите малцинства и хората с увреждания - Фондация "Рома", Клуб на инвалида - Дружество Пловдив, „Български адвокати за правата на човека“ и “Interrights”- London.

TOP