Проект „Практическо обучение на студенти по право за водене на стратегически дела в обществен интерес“, осъществен в партньорство с Европейската асоциация на студентите по право (ELSA) Пловдив, финансиран по Програма студентски иновации, от Институт "Отворено общество" - София и Фондация Микрофонд - София.

Проектът ще се осъществява в периода 01.10.2016 г. – 31.05.2017 г. и цели практически насочено обучение на студенти по право в областта на водене стратегически дела в обществен интерес пред националните институции и пред международните правозащитни органи. В рамките на 14 обучителни модула (по два на месец), студентите по право ще придобиват знания за спецификите на водене на делата в обществен интерес. Обучителните модули се състоят от теоретична и практическа част. Теоретичната част се записва с видеокамера и се публикува на интернет-сайта на Асоциацията, за да бъде достъпна за максимален брой студенти. Проектът създава и възможност за приобщаване на бъдещите юристи към правозащитната кауза като морален контрапункт на доминиращите в правното съсловие конформистки и корупционни нагласи. Някои от преминалите обучението студенти биха могли да продължат специализацията си в АЕИПЧ, което би допринесло и за повишаване на професионалния капацитет на Асоциацията и за професионалното изграждане на младите юристи в областта на правата на човека, която, за съжаление, не е адекватно застъпена в учебните програми на юридическите факултети в България.

 • Програма за студентски иновации

  Тези видео-файлове са създадени по проект „Практическо обучение на студенти по право за водене на стратегически дела в обществен интерес“, осъществен в партньорство с Европейската асоциация на студентите по право (ELSA) Пловдив, финансиран по Програма студентски иновации от Институт "Отворено общество" - София и Фондация Микрофонд - София. Съдържанието им е отговорност единствено на авторите и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Институт Отворено общество - София и на Фондация Микрофонд - София.
 • pic

  Фондация "АЕИПЧ"

  Правото на свобода и сигурност (чл.5 от КЗПЧОС)-1 декември 2016 г. от 14.00 ч., лектор адвокат Снежана Стефанова

  pic

  Фондация "АЕИПЧ"

  Правото на свобода и сигурност (чл.5 от КЗПЧОС)-1 декември 2016 г. от 14.00 ч., лектор адвокат Снежана Стефанова

  pic

  Фондация "АЕИПЧ"

  Правото на свобода и сигурност (чл.5 от КЗПЧОС)-1 декември 2016 г. от 14.00 ч., лектор адвокат Снежана Стефанова

  pic

  Фондация "АЕИПЧ"

  Правото на справедлив съдебен процес в наказателноправен аспект (чл.6 от КЗПЧОС)- 15 декември 2016 г. от 14.00 ч., лектор адвокат Снежана Стефанова

  pic

  Фондация "АЕИПЧ"

  Правото на справедлив съдебен процес в наказателноправен аспект (чл.6 от КЗПЧОС)- 15 декември 2016 г. от 14.00 ч., лектор адвокат Снежана Стефанова

  pic

  Фондация "АЕИПЧ"

  Правото на справедлив съдебен процес в наказателноправен аспект (чл.6 от КЗПЧОС)- 15 декември 2016 г. от 14.00 ч., лектор адвокат Снежана Стефанова

  TOP